Ke batla go itse go le gontsi ka RAF le ka di tshwanelo tsame morago ga kotsi ya se janaga

Ke eng Road Accident Fund (RAF)?

Ke setheo sa puso sa matlole a tuelo ya batswa setlhabelo mo ditseleng se se fitlhelelang madi a sone gotswa mo baaging ba Aforika Borwa mo di tuelong tsa lookwane. Maikaelelo a RAF ke go fa tshireletso e e kgonagang go batswa setlhabelo badikgobalo kgotsa losika la bone mo ntlheng ya loso. RAF e fana ka tshireletso kgatlhanong le tatlhegelo go tsamaisana le go tlhoka maikarabelo a mokgweetsi, le go netefatsa gore motswasetlhabelo wa di kgobalole kgotsa losika la motswasetlhabelo wa kgobalo e masisi gaba tlhoke go isa kgotlatshekelo mokgweetsi yoo botlhaswa go ba duela mme o fitlhele ele gore gaana a bafa sepe sa tuelo.

Ke mang yo oka tleleimang?

 • Motho yo onang le dikgobalo( kontle ga gore ebe ele ene yoo bakileng kotsi).
 • Motho yo o ikantseng mo mothong yo tlhokafetseng (kontle ga gore moswi ebe ele ene yoo bakileng kotsi).
 • Wa le loko la losika la moswi mo paakanyetsong tsa phitlho.
 • Motsadi kgotsa mosireletsi wa semolao fa ngwana ale monnye.
 • Motsadi wa magae a bana yo o bontshang ka tshupo ya tatlhegelo ya madi e a e boning fa a duela dingaka.
 • Yo onang le tetla goya ka molao go dilo tsa moswi.

Go ka tleleimiwa eng?

 • Di tuelo tsa madi tse di ko morago le tsa bokamoso tsa dingaka.
 • Tatlhegelo ya kamogelo ya mogolo ya ko morago le ya bokamoso.
 • Tshenyegelo nngwe le nngwe ya kutlo botlhoko,go sotlega le go tshwanologa mo mmeleng ka kgobalo. Go simolola ka 2008, se se duelwa fela fa ele kotsi e e masisi.
 • Di tuelo tsa loso.

Ke batla go tswelela pele ka go tsamaisa tleleimi. Re a go tlhoka eng gotswa mogo wena : 

 1. Maina ka botlalo
 2. Nomoro ikwadiso
 3. Nomoro ya mogala
 4. letla la kotsi
 5. Tlhaloso e kutshwane ka ga kgobalo ya gago

Retla netefatsa gore ona le tshegetso e o e tlhokang. O ka golagana le rona ka go:

 • Go romela “call me back”go 063 393 3719
 • Romela WhatsApp go 063 393 3719
 • Kgotsa kgotlha fa go romela Emaile: hello@aprav.co.za

O mongwe wa leloko la setlhopha sa rona o tla ikgolaganya le wena mo matsatsing.