Ke mang APRAV ebile reka go thusa jang?

APRAV, ke Association for the Protection of Road Accident victim’s ke le naneo la ditshwanelo tsa batho le le dirang kontle ga tuelo. Maikaelelo a rona ke go sireletsa di tshwanelo tsa batho botlhe ba Aforika Borwa  ba eleng gone bane baa mega ka tsela e esa siamang mo di  kotsing tsa dijanaga.

APRAV ga e amane le tsamaiso ya di tleleimi le baga RAF. Re netefatsa gore:

 • Batswa setlhabelo ba kotsi ya tsela bo tlhaloganya di tshwanelo tsa gagwe tsa bone tsa se molao.
 • Batswa setlhabelo ba kotsi ya tsela ba fitlhelela kemonokeng e ba e tlhokang, go feleletsa tleleimi ya bone kgatlhanong le ba RAF.
 • RAF e diragatsa taoleloya ya bone ya se molao goya ka RAF Act. E e ba pateletsang RAF godirisa tlhaloganyo le tikatekano fa ba ntsha tlhwatlhwa e ba ka efang motho yoo batlileng thuso mo malatsing ale 120.
 • Botlhe ba le loko ba o bamela boitshwaro ka seriti, le boitsanape fa ba thusa batswa setlhabelo ba kotsi ya mmila.
 • Puso e tlotla ditshwanelo tsa batho botlhe ba eleng batswa setlhabelo sa kotsi tsa tsela go ya ka motheo, ya go netefatsa gore “mmele wa motho onne le serodumo”le go dira “tikologo e e sireletsegileng ya go tshela (le go kgweetsa)”.

APRAV e dirisana le maloko a a latelang:

 • Batswasetlhabelo ba kotsi ya tsela le losika la bona
 • Ba patelela lekgetho/botho botlhe ka kakaretso
 • Ba Road Accident Fund(RAF)
 • Maloko a a nang le kitso e tletseng e e tsamaelanang le motheo
 • Mananeo amangwe a anang le kgatlhego i.e lenaneo la ditswanelo tsa batho
 • Ba molao le medoco-legal franternities ( ba bueledi,dingaka,batho ba ba kgobokanyang lego shebisisa gore oka patelwa bokae , batsamaise,etc)
 • Puso ya Aforika borwa ya lefatse le le ipusang,maloko a di polotiki,le tsedingwe tse di amegang
 • Ba kgaso

Oka go ka gana le rona ka:

Go romela “call me back”go 063 393 3719

 • Romela WhatsApp go 063 393 3719
 • Kgotsa kgotlha fa go romela Emaile: hello@aprav.co.za

O mongwe wa leloko la setlhopha sa rona o tla ikgolaganya le wena mo matsatsing.

Re latele mo: www.aprav.co.za