Ndifuna ukwazi ngcono ngo RAF kunye namalungelo am emva kokugaxeleka kwingozi yemoto

Yintoni u RAF?

U RAF lisebe lika Rhulumente elijongene nezicelo zemali zamaxhoba engozi zendlela,

elisebe imali liyifumana kubantu belizwe lase Mzantsi Afrika xa bethe batha inqwelo

mafutha zabo. Injongo ka RAF kukubuyekeza/ukubhatala amaxhoba engozi zendlela

okanye amalungu alowo uthe wasweleka ngenxa yengozi. URAF unengxowa mali

eqinisekisa ukuba amaxhoba ayabhataleka, ukuze angaxhamleki ngokufuna

imbuyekezo kubaqhubi abangenankathalo.

Ngubani ekufanekele ukuba enze ibango?

 • Lixhoba elenzakeleyo (ngaphandle kokuba kufumaniseke ukuba ibinguye yedwa lo 100%, ungunobangela wengozi)
 • Umntu onelungelo obexhomekeke kwixhoba eli liswelekileyo (ngaphandle kokuba lo uswelekileyo kunesiqinisekiso 100%, ukuba ungunobangela wengozi)
 • Isizalwane salowo uswelekileyo elithe labhatala iindleko zomngcwabo
 • Umzali okanye umntu osemthethweni ojonge umntana obesengozini
 • Umzali oselungelweni ngokubekwa ngonontlalontle, obhatale iindleko zonyango
 • Umntu obekiweyo ngokusemthethweni ukuba ajonge ilifa lalowo uswelekileyo

Zintoni ekufanele ukuba kwenziwa ibango kuzo?

 • Indleko esezibhatelwe, nezisezakubhatalwa zonyango kunye nezasesibhedlele;
 • Indleko zemali elahlekileyo, nekuqikelelwa ukuba izakulahleka ngenxa yengozi
 • Indleko zokujonga lowo bekufanele ukuba uyondliwa/unanekelwa ngumfi;
 • Umonakalo neentlungu ezibangelwe yingozi, umonakalo nomonzakalo waphakade obangelwe yingozi emzimbeni wexhoba, ukusukela kumnyaka ka 2008 lemali ibhatalwa kwabo bonzakele kakhulu kuphela;
 • Indleko zomngcwabo.

Ndifuna nindincede ndifake isicelo, sidinga ukuba usithumelele ezinkcukacha

zilandelayo:

 1. Amagama akho apheleleyo
 2. Inombolo yakho yesazisi
 3. Inombolo yakho yomnxeba
 4. Umhla ekwenzeke ngayo ingozi
 5. Uthi gqaba – gqaba ukuba wenzakale njani

Sizakuqinisekisa ukuba ufumana lonke uncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:

 • Umyalezo ocela sikuthinte ku 063 393 3719

Okanye

 • Umyalezo ka watsup ku 063 393 3719

Okanye

 • Uthumele umyalezo we – email

Omnye wabasebenzi bethu uzakuqhagamshelana nawe kamsinyane.