Ingaba wena okanye umntu omaziyo ukhe wabakwingozi endleleni, kwaye ufuna ukwenza ibango elitsha lwentlawulo-mali kwi ngxowa mali yengozi zendlela (RAF).

Sicela usiphe ezinkcukacha zilandelayo:

 1. Amagama akho apheleleyo
 2. Inombolo yakho yesazisi
 3. Inombolo yakho yomnxeba
 4. Umhla ekwenzeke ngayo ingozi
 5. Uthi gqaba – gqaba ukuba wenzakale njani

Kutheni u APRAV ekucebisa ukuba usebenzise amagqwetha anamava?

Igqwetha lizokuncedisana nawe ukuba isicelo sakho sentlawulo sibe luqilima, ukwenzela ukuba ufumane intlawulo ekufaneleyo. Igqwetha lizakwenzela oku kulandelayo:

 • Lizakuphonononga lijonge ukuba kufanelekile na ukuba ufake ibango.
 • Lizakuncedisana nawe ukwenza isicelo, likuncede kwingxaki ozakujongana nazo
 • Lifune iinkucukacha zengozi emapoliseni, nengxelo zonyango zika gqirha/isibhedlele
 • Lithetha – thethane nabakwa RAF ukulungiselela wena (likuyele nasenkundleni yamatyala)

Ingaba unexhala lokuba uzakuyifumana phi imali yokubhatala igqwetha? Sikhona isisombululo, amagqwetha ethu asebenza ngendlela yokuba; ukuba likhatyiwe ibango lakho, awulibhatali igqwetha. Kwaye akukho mali uyibhatalayo lingekasebenzi igqwetha.

Sizakuqinisekisa ukuba ufumana lonke uncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:

 • Umyalezo ocela sikuthinte ku 063 393 3719

Okanye

 • Umyalezo ka watsup ku 063 393 3719

Okanye

 • Uthumele umyalezo we – email

Omnye wabasebenzi bethu uzakuqhagamshelana nawe kamsinyane.