O dirile tleleimi ka tlhamalalo go tswa ko go ba RAF, mme ga gona tshwelelo pele kgotsa karabo kgotsa o nagana ga wa fitlhelela tuelo e e go tshwanetseng!

Papatso ya RAF ya gore batswasetlhabelo ba kotsi tsa dijanaga ba tshwanetse go tleleima ko go bone ka tlhamalalo- kontlega thuso ya mmueledi. Ba tshepisitse gore se se botlhofo le bonako ebile setla somarela mmatla sesagagwe madi, mme ka maswabi se ga sedirege.

Boammaruri ke gore di kete tsa di tleleimi di tlogelwa di sa dirwa di be di fetwe ke nako. Mme ba batla sabone bale bantsi ba feleletse basa patelwa ka botlalo madi a batshwanetseng go ya ka molao (pateloko tlase kgotsa ba e gana). APRAV ba amogela megala ele mentsi ka beke mo di tleleimi di gannweng ka go nne di sa siama, di fokoditswe kgotsa di ikgatolositswe.

Rea go tlhoka gotswa go wena:

 1. Maina ka botlalo
 2. Nomoro ikwadiso
 3. Nomoro ya mogala
 4. letla la kotsi
 5. Tlhaloso e kutshwane ka ga kgobalo ya gago

Go reng APRAV ba go gakolola go dirisa di tirelo ts mmueledi yo onang le maitemogelo?

Mmueledi  otla go thusa go rulaganya tleleimi gore  o amogele tuelo e e gotshwanetseng  go ya ka  molao! Ba tla:

 • O tla sekaseka gore ona le tleleimi kgotsa nnya.
 • Otla go kaela mo tsamaisong e kopa kopaneng.
 • Go kgobokanya ketsiso go tswa ko mapodiseng (SAPS) le go rulaganya repoto ya kalafo e e tlhokegang.
 • Buisana le ba RAF mo sebakeng sa gago (le ko kgotlhatshekelo)

A o tshwenyegile ka madi a mmueledi wa molao? Go na le tharabololo! Ba bueledi ba berekela motheong  wa “ntle le katlego, ga o dulele”  ga gona peeletso ya madi e e tlhokegang!

Retla netefatsa gore ona le tshegetso e o e tlhokang. O ka golagana le rona ka go :

 • Go romela “call me back”go 063 393 3719
 • Romela WhatsApp go 063 393 3719
 • Kgotsa kgotlha fa go romela Emaile: hello@aprav.co.za

O mongwe wa leloko la setlhopha sa rona o tla ikgolaganya le wena mo matsatsing.