O kile wa nna mo kotsing ya tsela kgotsa o itse mongwe yo o batlang go dira tleleimi go tswa ko baga RAF (neela kleleimi entshwa)

Re tlhoka gotswa mo go wena:

 1. Maina ka botlalo
 2. Nomoro Ikwadiso
 3. Nomoro ya mogala
 4. letlha la kotsi
 5. Tlhaloso e kutshwane ka ga kgobalo ya gago

Go reng APRAV ba go gakolola go dirisa di tirelo tsa mmueledi yo onang le maitemogelo?

Mmueledi otla go thusa go rulaganya tleleimi ya gago gore o amogele tuelo e e gotshwanetseng go ya ka  molao! Ba tla:

 • Sekaseka gore ona le tleleimi kgotsa nnya.
 • Go kaela mo tsamaisong e e kopakopaneng.
 • Go kgobokanya ketsiso go tswa ko mapodiseng (SAPS) le go rulaganya repoto ya dingaka e e tlhokegang.
 • Buisana le ba RAF mo sebakeng sa gago (le ko kgotlhatshekelo)

A o tshwenyegile ka madi a mmueledi? Go na le tharabololo! Ba bueledi ba berekela motheong wa “ntle le katlego, ga oduele” ga gona peeletso ya madi e e tlhokegang!

Retla netefatsa gore ona le tshegetso e o e tlhokang. O ka golagana le rona ka go:

 • Go romela “call me back”go 063 393 3719
 • Romela WhatsApp go 063 393 3719
 • Kgotsa kgotlha fa go romela Emaile: hello@aprav.co.za

O mongwe wa leloko la setlhopha sa rona o tla ikgolaganya le wena mo matsatsing.