O tleleimile ka mmueledi mme ga gona tshwelelo pele kgotsa karabo kgotsa o nagana gore ga o a duelwa madi a a go tshwanetseng!

Ba bueledi ke baitsanape baba i pofileng go:

 • Go emelela ka bokgoni jotlhe jwa bone
 • Ba rotloetsa ka botlalo tleleimi ya gago ya RAF
 • Batlisisa ka botlalo le go rulaganya tleleimi ya RAF
 • Ba go romele go ya go tlhatlhobiwa go supa di tlamorago tsa nako e telele go ya ka kgobalo nngwe le nngwe
 • Le go berekela mo nakong go netefatsa gore o fitlhelela tleleimi e siameng go ya ka molao

Fa mmueledi a retelelwa ke go dira se, oka:

 • Mmege ko balauding le batsamaise go batlisiwa, fa go tlhokega a atlholwe  mmueledi yoo kgotsa,
 • Ba tla ntsha kgato ya molao e laelang gore ba duele madi otlhe a ba a latlhegetsweng kantlha ya mmueledi yoo.

Ba bueledi bana le polokelo tshireletso kgatlanong le tatlhegelo

Rea go tlhokang gotswa mo go wena:

 1. Maina ka botlalo
 2. Nomoro ikwadiso
 3. Nomoro ya mogala
 4. letla la kotsi
 5. Tlhaloso e kutshwane ka ga kgobalo ya gago

Retla netefatsa gore ona le tshegetso e o e tlhokang. O ka golagana le rona ka go:

 • Go romela “call me back”go 063 393 3719
 • Romela WhatsApp go 063 393 3719
 • Kgotsa kgotlha fa go romela Emaile: hello@aprav.co.za

O mongwe wa leloko la setlhopha sa rona o tla ikgolaganya le wena mo matsatsing.