Ufake ibango usebenzisa igqwetha, kodwa ibango lakho alihambeli ndawo, awufumani mpendulo, kwaye ucinga ukuba awubhatalekanga kakuhle

Amagqwetha anyanzelekile ukuba:

 • Akumele; akwenzele ibango kangangoko anako;
 • Akwenzele ibango ngokuthembekileyo;
 • Enze uphando olupheleleyo, elungiselela isicelo ukuba sibe yimpumelelo,
 • Akuthumele ukuba uhlolwe ukuze kufunyanwe umonzakalo onobuzaza owenzeke ngenxa yengozi;
 • Asebenze ngokuzimisela, ukuze ubhataleke kakuhle.

Xa igqwetha lithe lohluleka ukwenza oku, unelungelo lokwenza oku kulandelayo:

 • ufake isimangalo malunga negqwetha elo kwabasemagunyeni abalawula umbutho wamagqwetha, ukuze kuphandwe, xa uphando lugqibekile igqwetha elo litshutshiswe, okanye,
 • Umangalele igqwetha, ufune kulo imbuyekezo yemali nkcitho kunye nendleko ezenziwe ligqwetha elo. Amagqwetha anengxowa mali ejongene nemeko eziloluhlobo.

Sidinga ukuba usithumelele ezinkcukacha zilandelayo:

 1. Amagama akho apheleleyo
 2. Inombolo yakho yesazisi
 3. Inombolo yakho yomnxeba
 4. Umhla ekwenzeke ngayo ingozi
 5. Uthi gqaba – gqaba ukuba wenzakale njani

Sizakuqinisekisa ukuba ufumana inkxaso noncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:

 • Umyalezo ocela sikuthinte ku 063 393 3719

Okanye

 • Umyalezo ka watsup ku 063 393 3719

Okanye

 • Uthumele umyalezo we – email

Omnye wabasebenzi bethu uzakuqhagamshelana nawe kamsinyane.