Yintoni lo APRAV, kwaye singakunceda njani?

U APRAV lo yinkampani esebenza ngokukhusela amaxhoba engozi zendlela, kwaye yinkampani engajonganga nzuzo (NPO), injongo yale nkampani kuku khusela amalungelo amaxhoba ase Mzantsi Afrika, athe agaxeleka kwingozi ezimasikizi ezindleleni zethu.

U APRAV akenzi bango lwemali kwa RAF, umsebezi  wethu kukuqinesika ukuba:

 • Amaxhoba engozi zendlela ayazi ngamalungelo awo asemthethweni.
 • Amaxhoba afumana uncedo nenkxaso ayidingayo, kude kugqitywe isicelo sawo.
 • Abakwa RAF balandela umthetho nomgaqo abamiselwe wona, ukuze amaxhoba afumane imali yawo ngokwanelisekileyo kwintsuku ezikwikhulu elinamashumi amabini.
 • Onke amasebe achaphazelekayo kweli bango anyanzelekile ngokwasemthethweni ukuba enze umsebenzi wawo ngokufanelekileyo, ukuze kubhataleke imali yamaxhoba.
 • uRhulumente ufezekisa u Mthetho Womgaqo Wesizwe ukukhusela onke amaxhoba engozi zendlela, ukuze kuhlonitshwe, kukhuselwe kwaye kubekho ukhuseleko ezindleleni zethu.

U APRAV usebenza nalamasebe alandelayo:

 • Amaxhoba engozi zendlela kunye nentsapho zawo
 • Ababhatali berhafu kunye nabahlali jikelele
 • Isebe lamaxhoba engozi zendlela (RAF)
 • Amasebe aseburhulumenteni achaphazelekayo
 • Onke amasebe abonisa umdla ekukhuseleni amalungelo abantu
 • Amasebe obumbano asemthethweni (aquka amagqwetha, ogqirha, abami bamafa, njalo-njalo)
 • uRhulumente welizwe lomzantsi Afrika, imibutho yezo politiko
 • Oonondaba

Sizakuqinisekisa ukuba ufumana lonke uncedo oludinganyo. Ungaqhagamshelana nathi ngokusithumelela:

 • Umyalezo ocela sikuthinte ku 063 393 3719

Okanye

 • Umyalezo ka watsup ku 063 393 3719

Okanye

 • Uthumele umyalezo we – email

Omnye wabasebenzi bethu uzakuqhagamshelana nawe kamsinyane.