Ubani u-APRAV futhi singakusiza kanjani?

U-APRAV Yinhlangano Yokuvikela Izisulu Zezingozi Zomgwaqo futhi ayenzi nzuzo futhi iyinhlangano yamalungelo abantu. Injongo yethu ukuvikela amalungelo abantu baseNingizimu Afrika abaye bathinteka engozini yemoto.

U-APRAV akangeni endabeni yezicelo ne-RAF. Siyaqiniseka ukuthi:

 • Izisulu zengozi yomgwaqo ziqonde amalungelo azo angokomthetho.
 • Izisulu zengozi yomgwaqo zithola ukusekelwa ezikudingayo ukuze ziqedele ukufaka isicelo ku-RAF.
 • U-RAF uyazigcwalisa izimfuneko zakhe ezingokomthetho ku-RAF Act, okuhambisana no-RAF ukuze yenze kusheshe futhi ukunxeshezelwa kwabafake isicelo kwenzeke phakathi nezinsuku ezingu-120.
 • Ukuthi bonke abathintekayo bayahambisana nomthetho wokuziphatha nokuqeqeshwa okufanele lapho besebenzelana nezisulu zengozi.
 • Uhulumeni uyawahlonipha amalungelo Omthetho-sisekelo kuzo zonke izisulu zengozi yomgwaqo, ukuqinisekisa I ‘Ubuqotho Bomzimba’ futhi yenze ‘Isimo Sokuphila [sokushayela] esiphephile’.

U-Aprav uxoxisana nezinhlaka ezilandelayo:

 • Izisulu zengozi yomgwaqo nemindeni yabo
 • Abakhokhi bentela/umphakathi usuwonke
 • Isikhwama Sesinxephezelo Sezingozi emgwaqeni (RAF)
 • Isigungu sabathintekayo
 • Ezinye izinhlangano ezinesithakazelo oluwukuthi izinhlangano zamalungelo abantu
 • Umthetho nezinye izinhlaka ezihlukahlunene (abameli, izingqapheli zezokwelapha, izazi zezimali, abaphathi, njll.)
 • Uhulumeni waseNingizimu Afrika, izinhlangano zepolitiki nezigungu ezihlangene
 • Abezindaba

Ungasithinta kanje:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Vakashela iwebsaythi yethu: www.aprav.co.za

futhi

Usilandele ku-Facebook: https://web.facebook.com/aprav.live/

Ngifuna ukwazi okwengeziwe nge-RAF namalungelo ami angokomthetho ngemva kwengozi yemoto

Siyini Isikhwama Sokunxeshezelwa Ngengozi (RAF)?

Yisikhwama sesinxephezelo sikahulumeni esithola imali emphakathini wase-SA ngemali edonswa kuphethiloli. Injongo ye-RAF Act ukunikeza ikhava enkulu kakhulu izisulu zokulimala ne/noma imindeni yabo uma beshonile. I-RAF inikeza umshwalense kumshayeli onganaki futhi iqinisekise ukuthi isisulu esilimele noma umndeni wesisulu esishonile akudingeki ukhokhise umshayeli onganaki futhi akatholi sinxephezelo.

Ubani ongafaka isicelo?

 • Umuntu olimele (kwaphandle kwalapho umuntu kunguye ogxekwa ngokuphelele 100% ngengozi).
 • Ongaphansi kwalowo oshonile (ngaphandle kwalapho lowo oshonile kunguye ogxekwa ngokuphelele 100% ngengozi).
 • Isihlobo esiseduze kakhulu salowo oshonile ngezindleko zomngcwabo.
 • Umzali noma umbheki osemthethweni wengane encane.
 • Usinga-mzali lapho lowo oshonile ebenakekelwa nguye ngezindleko zemithi.
 • Lowo obhalwe emafeni ezinto ezinkulu zikamufi.

Yini engacelwa?

 • Isibhedlela esedlule nesikhathi esizayo nezindleko zokwelapha.
 • Ukulahlekelwa imali kwesikhathi esedlule nesizayo.
 • Ukulahlekelwa okwedlule nesikhathi esizayo kokusekelwa kwabangaphansi kwesisulu esishonile.
 • Izinhlungu ezivamile, ukuhlupheka nokulahlekelwa yilungu lomzimba. Kusukela ngo-2008, kuye kwakhokhelwa ukulimela okukhulu.
 • Izindleko zomngcwabo.

Ngifuna ukuqhubeka nokufaka isicelo. Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Ufake isicelo kummeli kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!

Abameli baqeqeshelwe ukuzibophezela:

 • Bakumelele ngazo zonke izindlela
 • Bakumele ngesibindi esicelweni sakho se-RAF
 • Baphenye konke futhi bakulungiselele ukufaka isicela ku-RAF
 • Bayazikhandla ukuze bakwenze kwenzeke ukuze bakufakele isicela esisemthweni

Lapho ummeli ehluleka ukwenza lokhu, ungenza lokhu:

 • Bika lokhu kwabasemagunyeni ukuze baphenye futhi, uma kudingeka bajezise lowo mmeli futhi/noma
 • Thatha izinyathelo ezingokomthetho ukuze ubuyiselwe noma yikuphi okukulahlekele ngenxa yommeli. Abameli banomshwalense wamacala.

Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Ufake isicelo ngokuqondile ku-RAF, kodwa ayikho inqubekela phambili noma impendulo noma ucabanga ukuthi awutholanga inkokhelo ekufanele!

U-RAF ukhangisa ukuthi isisulu sengozi yemoto kumele sifake isicelo ngokuqondile kubo – ngaphandle kosizo lommeli. Bathembisa ukuthi lena yindlela elula nesheshayo nezokongela ofaka isicelo imali, kodwa ngokudabukisayo lokhu akwenzeki.

Amaqiniso awukuthi izindimbane zezinxephezelo zishiywe zinganakiwe futhi aphelelwa yisikhathi. Futhi abaningi abafake izicelo abakakhokhelwa yonke imali yabo ebafanele ngokomthetho (kukhokhwe encane noma akunakwanga). U-APRAV uthola izingcingo eziningi maviki onke lapho abafake izicelo benganakwanga ngokukungafanele, bencishiselwe noma bemane nje bezitshwa.

Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Kungani u-APRAV etusa ukuba usebenzise izinhlelo zabameli abanokuhlangenwe nakho?

Ummeli uzokusiza ulungiselele kahle ukunxeshezelwa, ukuze uthole imali okudinga oyithole ngokomthetho! Bazo:

 • Bazobona ukuthi kumele ufake izicelo noma cha
 • Bazokuqondisa phakathi nequbo enzima.
 • Bathole imininingwane ye-SAPS bese behlela yonke imibiko yezokwelapha edingekayo.
 • Bakukhulumele ne-RAF (baye ngisho nasenkantolo).

Ingabe ukhathazeke ngezindleko ezingokomthetho? Sikhona isisombululo! Abameli basebenza ngaphansi kokuthi ‘uma singaphumeleli, awukhokhi lutho’. Ayikho edingeka kuqala!

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.

Ingabe wena noma othile omaziyo oke waba sengozini yemoto, futhi nifuna isinxephezelo kwabakwa-RAF (hambisa isinxephezelo esisha)?

Esikudingayo kuwe:

 1. Amagama akho aphelele
 2. Inombolo kamazisi wakho (ID)
 3. Inombolo kamakhalekhukhwini
 4. Usuku lwengozi
 5. Incazelo emfushane yokulimala kwakho

Kungani u-APRAV etusa ukuba usebenzise izinhlelo zabameli abanokuhlangenwe nakho?

Ummeli uzokusiza ulungiselele kahle ukunxeshezelwa, ukuze uthole imali okudinga oyithole ngokomthetho! Bazo:

 • Bazobona ukuthi kumele ufake izicelo noma cha
 • Bazokuqondisa phakathi nequbo enzima.
 • Bathole imininingwane ye-SAPS bese behlela yonke imibiko yezokwelapha edingekayo.
 • Bakukhulumele ne-RAF (baye ngisho nasenkantolo).

Ingabe ukhathazeke ngezindleko ezingokomthetho? Sikhona isisombululo! Abameli basebenza ngaphansi kokuthi ‘uma singaphumeleli, awukhokhi lutho’. Ayikho edingeka kuqala!

Sizoqinisekisa ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo. Ungasithinta:

 • Ngokuthumela ‘call me back’ ku-063 393 3719

Noma

 • Ngokuthumela i-WhatsApp ku-063 393 3719

Noma

Omunye wamalunga ethu uzokuthina phakathi nezinsuku ezimbalwa.